حدود سه یا چهار سال قبل اولین بار در بیمارستان او را دیدم . عسگر عمی در بیمارستان مرکزی شهر ، شهریار بستری بود من و دوست عزیزم شاهرخ زمانی که اکنون در زندان تبریز مبحوس است به ملاقات عسگر عمی رفتیم . داخل اطاق مملو از ملاقاتی بود عسگر عمی روی تخت درازکشیده و ساکت به سقف خیره شده بود. بیرون ایستادیم تا زمان ممکن برای ملاقات برسد. ادامه 

ادامه